Ενημερωτικό Δελτίο ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Το ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου στην συνεδρίαση της Παρασκευής 7/04/2017 προχώρησε στην αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα παρακάτω:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) με θέμα «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
  2. Το αρ. πρωτ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
  3. Το αρ. πρωτ.. οικ.  2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
  4. Το αρ. πρωτ.  2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα « Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , που απασχολείται στο Δημόσιο ,Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ και ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου τουΝ.4093/2012 ».
  5. Το αρ. πρωτ.  169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».

 

Επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής σημεία:

  • Αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μέχρι τα επτά (7) έτη.
  • Λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες μέχρι 31/12/2015.
  • Αποκλείονται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.
  • Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στα ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κατά 50% του τακτικού τους προϋπολογισμού.

 

You may also like...