Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Αλλοδαπού Μαθητή σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα


Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση Πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τηv εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Φ7/1337/98554 /Δ1/15-06-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ) καθώς και τις τελευταίες οδηγίες του myschool, σας ενημερώνουμε για τη Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση «Πιστοποιητικού εξαετούς/εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα».

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες καθώς και την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε και να προσκομήσετε συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΠΔΕ Ν. Αιγαίου.