Προσωπικό και Αρμοδιότητες

Καραγιάννης Βασίλειος
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου

Τηλ.: 22810 79411

Ευαγγελία Μήτσιου
 • Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή,
 • Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
 • Μαθητεία ΕΠΑΛ

Τηλ.: 22810 80017 

Γιούλης Παναγιώτης
 • Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή
 • Χορήγηση αδειών

Τηλ.: 22810 80017 


Τσαβαλά Ειρήνη

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.

Τηλ.: 22810 80817 

Βενέτης Σωτήριος
 • Γραμματεία Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ

Τηλ.: 22810 80817 


Καράκιζα - Παπαθαρρενού Τσαμπίκα

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.

Τηλ.: 22810 80817 

Σκυλάκου Αννα
 • Γραμματεία Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ
 • Άδειες
 • Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ
 • EUROSCOLA
 • Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
 • Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Εκδρομές εξωτερικού

Τηλ.: 22810 80817 


Ριζος Χαρίσης
 • Προϊστάμενος Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
 • Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τηλ.: 22810 81974


Δεναξά Ζωή

Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ (Οικονομικό)

Τηλ.: 22810 81974

Βουτσίνου Ελπίδα
 • Οικονομικά
 • Εντολές Μετακίνησης

Τηλ.: 22810 80617


Ευθυμίου Βέρα

Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ (Διοικητικό)

Τηλ.: 22810 79615 

Δαλέζιος Πέτρος
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής
 • Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
 • Μεταφορές μαθητών

Τηλ.: 22810 79615 

Ισαακίδης Χάρης
 • Γραμματέας  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 • Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε
 • Λειτουργία παραρτημάτων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείω
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Κτιριολογικά Θέματα
 • Χορήγηση εξοπλισμού στα σχολεία (ΕΣΠΑ)

Τηλ.: 22810 81984 

Μαυρίδης Κυριάκος
 • Πρωτόκολλο
 • Τηλεφωνικό κέντρο
 • Τεχνική υποστήριξη & Συντήρηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση & Συντήρηση Ιστοχώρου
 • Διαχείριση συστημάτων ΟΠΣΥΔ,
 • E-data Center,
 • MySchool

Τηλ.: 22810 79633 

Ανδρίτσου Σοφία
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • ΚΠΓ
 • myschool
 • Πρωτόκολλο
 • Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων
 • Υπεύθυνη τύπου και επικοινωνίας

Τηλ.: 22810 79633 

Βογιατζιδάκης Παναγιώτης
 • Άδειες ιδιωτικού έργου
 • Τεχνική υποστήριξη & Συντήρηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση & Συντήρηση Ιστοχώρου
 • Ηλεκτρονική Απογραφή Εξοπλισμου ΤΠΕ
 • Διαύγεια
 • Ψηφιακές Υπογραφές
 • Διαχείριση συστημάτων ΟΠΣΥΔ,
 • ΑΠΟΓΡΑΦΗ,
 • E-data Center,
 • MySchool,
 • e-Inventory.

Τηλ.: 22810 81984

Πουλάκης Χρήστος
 • Πιστοποιητικά φοίτησης για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας
 • Μεταφορές μαθητών
 • Διεξαγωγή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Διεξαγωγή Πανελληνίων σχολικών αγώνων Λυκείων

Τηλ.: 22810 80617