Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

Αποστολή των Κ.Ε.ΠΕ.Α.:

 • η υποστήριξη των σχολικών μονάδων σχετικά με την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και
 • η διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.

 

Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

 • υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και άλλων περιοχών
 • παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα.
 • Διοργανώνουν ημερίδες, εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα και παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α.
 • συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και συνέδρια με αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,
 • ιδρύουν και συντονίζουν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα, αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.ΠΕ.Α. και υποστηρίζουν τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε αυτά ή σε άλλα συναφή προγράμματα και δίκτυα.

Νομοθετικό πλαίσιο Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 • 1. Ν.1892 - ΦΕΚ 101 Α’/1990

  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Β/θμια Εκπαίδευση και ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) (άρθρο 111, παράγραφος 13)

 • 2. Ν.4547 - ΦΕΚ 102 Α’/2018

  Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μετονομασία σε Κ.Ε.Α. (άρθρα 12, 13)

 • 3. Ν.4823 - ΦΕΚ 136 Α’/2021

  Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μετονομασία σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. (άρθρα 18, 19, 26, 38, 68, 74)

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νοτίου Αιγαίου