Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ Νοτίου Αιγαίου

Νομοθεσία - Έντυπα

Ανακοινώσεις

Τα μέλη του συμβουλίου:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γραμματέας:

Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Αναπληρωτής:

Πουλάκης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 τακτικό μέλος του Συμβουλίου.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.