Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ Νοτίου Αιγαίου

Νομοθεσία - Έντυπα

Ανακοινώσεις

  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤH ΘΕΣH ΤOY  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ01 ΤΟΥ 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ01 ΤΟΥ 2ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
  • Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψήφιων για τη θέση του Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου
  • ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤH ΘΕΣH ΤOY ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOY TOY Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Τα μέλη του συμβουλίου:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γραμματέας:

Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Αναπληρωτής:

Πουλάκης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 τακτικό μέλος του Συμβουλίου.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.