Δικαιολογητικά πρόσληψης νοεδιόριστων μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Νοτίου Αιγαίου

ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

 1. Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
 2. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ.,  ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Μ.Α.
 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ)
 4. Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) Πρωτότυπες Γνωματεύσεις από Παθολόγο και από Ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να  βεβαιώνεται ότι το νεοδιοριζόμενο μέλος ΕΕΠ «κρίνεται κατάλληλος/η για την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της θέσης, την οποία πρόκειται να καλύψει».
 5. Οι βεβαιώσεις ιδιωτών ιατρών, οι οποίες είναι χειρόγραφες, θα πρέπει να φέρουν και τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής. Ωστόσο, σε περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης από τον/ην ιδιώτη ιατρό, δεν απαιτείται η σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής.
 6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α ́(για τους άντρες) (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν υπάρχει στην κατοχή του εκπαιδευτικού).
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων. Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών.
 8. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος (επισυνάπτεται έντυπο) για όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν.
 9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών  (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας).
 10. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη  μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου.
 11. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου (σε περίπτωση που υπάρχει) όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης καθώς και η προσκόμιση της γενικής αναλυτικής αριθμητικής βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών. Αν δεν υπάρχει (αριθμητική βαθμολογία) στον τίτλο σπουδών, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 12. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, (χορηγείται από την υπηρεσία)
 13. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας: ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που επισυνάπτεται και την υποβάλει μαζί με τις βεβαιώσεις.
 14. Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν ασφαλισμένος/η.(το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α ́/16-12-2015).
 15. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή  φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν  άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (επισυνάπτεται).
 16. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους ή τους έγγαμους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). (για επίδομα τέκνων) Στη περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετών)ή υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία , ο /η εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης.
 17. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (κατατίθεται, αν υπάρχει, για την τοποθέτηση,  όπου πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης της εντοπιότητας)
 18. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, για την τοποθέτηση, εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται στην περιοχή διορισμού.
 19. Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ή ο/η σύζυγος ή το τέκνο ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, προσκομίζει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ.
 20. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (επισυνάπτεται έντυπο) κατά το έτος του μόνιμου διορισμού σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου ΚΑΙ θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, (ΦΕΚ 75 Α΄), που θα αναφέρει ότι: «Η περιουσιακή μου κατάσταση είναι αυτή που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα τα οποία σας επισυνάπτω στην υπεύθυνη δήλωσή μου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επίσης γνωρίζω την υποχρέωσή μου να ενημερώνω την Υπηρεσία μου για κάθε μεταβολή των περιουσιακών μου στοιχείων».
 21. Εκτύπωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) που υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης που έχουν μοριοδοτηθεί.