Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Euroscola

Συνοπτικά...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μαθητές και μαθήτριες από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με σκοπό να γνωρίσουν την λειτουργία του και να συμμετέχουν σε μία συνεδρίαση με αντιπροσωπείες από όλα τα κράτη – μέλη. Αναπτύσσουν τους προβληματισμούς τους, τα θέματα που τους/τις απασχολούν και τους/τις προβληματίζουν. Η συζήτηση γίνεται παρουσία εκλεγμένων ευρωβουλευτών. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/ μαθήτριες περνούν μια ολόκληρη μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο κι εκτός από την συνεδρίαση συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες – παιχνίδια.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν σε κάθε συνεδρίαση είκοσι τέσσερις μαθητές/μαθήτριες από σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Στην μετακίνησή τους συνοδεύονται από τρεις εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά...

Η επιλογή των 24 συμμετεχόντων/συμμετεχουσών γίνεται κάθε χρόνο μέσα από διαγωνισμό συγγραφής  γραπτού δοκιμίου στον οποίο συμμετέχουν όσοι μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν και το θέμα το οποίο καλούνται να αναπτύξουν αφορά την Ε.Ε., τους  πολίτες της και τους θεσμούς, Η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου αποτελεί το 60% των μορίων του/της μαθητή/μαθήτριας, ο Γ.Μ.Ο. προαγωγής της προηγούμενης τάξης αποτελεί το άλλο 20% και η γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλους σποδών, αποτελεί το υπόλοιπο 20%.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και σύνταξης του πίνακα συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών επιλέγονται οι συνοδοί – εκπαιδευτικοί, μετά από αίτησή τους. Οι συνοδοί είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην ημερίδα μαθητές/μαθήτριες.

Μετακίνηση

Για την μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει, σύμφωνα με τον Νόμο 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-02-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/06-03-2017): «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Νομοθεσία

Σχετικά