Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  • ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός,
  • η παρακολούθηση,
  • ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Επίσης, ο συντονισμός των:

  • Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.),
  • Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Πρώην Κ.Ε.Α.) και
  • Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους

και

  • η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  • η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και
  • η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

Νομοθετικό πλαίσιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

α) με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), από το οποίο και υποστηρίζονται ιδίως σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά της εισαγωγής και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικής έρευνας, ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης κεντρικά σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,

β) με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους και

γ) με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), με τα οποία επεξεργάζονται και συνδιαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ., των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας.

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

Οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ

 Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει:

α) την Ολομέλεια,
β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του,
γ) τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και
δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: