Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Συνοπτικά...

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο Δημόσιο τομέα, δημοσιεύονται παρακάτω και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. Η δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού γίνεται στο τέλος περίπου κάθε ημερολογιακού μήνα.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού