Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.)

Συνοπτικά...

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), συγκροτείται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθύντή/ριας  Εκπαίδευσης, στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΔΑΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ.

Αναλυτικά - πληροφορίες...

  1. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς  Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  2. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική.
  3. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΔΑΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση των ΚΕΔΑΣΥ.
  4. Η αίτηση του γονέα / κηδεμόνα  και η  γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ ή /και του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, μπορεί να σταλεί με mail.
  5. Η συνεδρίαση της επιτροπής εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων.  

Νομοθεσία