Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκρότηση Συμβουλίου

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ευθυμίου Βαρβάρα,
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρωτής: Μαρκαντώνης Αριστοτέλης υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 • ΜΕΛΟΣ
  Δουρής Δημήτριος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρώτρια: Ουζουνίδου Ζωή, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • ΜΕΛΟΣ
  Φωσκόλου Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγων, με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
  Αναπληρωτής: Νόκας Ηλίας, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών- Γεωλόγων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 • ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
  Γούτσικας Ιωάννης, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
  Αναπληρώτρια: Κατσαφανά Γεωργία, μόνιμη υπαλλήλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
 • ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
  Βαραμέντη Ευσταθία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
  Αναπληρώτρια: Βαρβάρη Αναστασία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
 • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  Ισαακίδης Χαράλαμπος, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Β΄, αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρώτρια: Δαλέζιος Πέτρος, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Β΄, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Σκυλάκου Άννα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ, της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρωτής: Πουλάκης Χρήστος, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Γ΄ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου