Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικου Προσωπικού Νοτίου Αιγαίου

Νομοθεσία - Έντυπα

Ανακοινώσεις

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση Συμβουλίου

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ