Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώσεις

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Συγκρότηση Συμβουλίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ