Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Συνοπτικά...

Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτηση τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Αναλυτικά...

Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • To πτυχίο πρέπει να αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 του ν.15/66/1985, όπως αυτά ισχύουν

 • Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σε κάθε αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα του πτυχίου που επικαλείται ο εκπαιδευτικός, καθώς και του πτυχίου ή των άλλων στοιχείων με βάση τα οποία έγινε ο διορισμός ή η μετάταξη του. Προκειμένου δε περί τίτλων σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώριση τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμων και αντίστοιχων με τα χορηγούμενα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

 • Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσω του σχολείου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός. Μετά τον έλεγχο τους διαβιβάζονται στο οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει την πρόταση του

 • Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.

 • Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της βασικής ειδικότητας τους, σε πρώτη και σε δεύτερη ανάθεση

 • Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης

Σχετική Νομοθεσία
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 12,13,14  του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α’/ 24-05-2011 ).
 4. Οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1,2 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 τ.Α’/ 02-03-2018 ).
 5. Η με αριθμ.πρωτ.81504/Δ2/19-7-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ1811 τ.Β΄/11-8-2011) με θέμα «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ.πρωτ.21410/Δ2/29-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 τ.Β΄/2-3-2012).
 6. To με αριθμ.πρωτ.55083/Δ2/16-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ.21410/Δ2/29-2-2012 υ.α. (ΦΕΚ 549 Β΄,ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2) “Τροποποίηση της αριθμ.81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11-8-2011)»” (ΑΔΑ:4ΑΜΔ9-4ΛΖ).
 7. Η με αριθμ.178562/Δ1/22-11-2013 Y.A. με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ.81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ1811 τ.Β΄/11.8.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.21410/Δ2/29.02.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 Β/2.3.2012) και ισχύει”.
 8. Το με αριθμ.πρωτ.197335/Δ1/23-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Ενημέρωση επί της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας».