Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Συνοπτικά...

Ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή μόνο μετά από άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακληθεί  με τον ίδιο τρόπο.

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή απαιτείται:

 1. Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.
 2. Βεβαίωση του φορέα, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται:
  1. Το αντικείμενο της απασχόλησης (είδος εργασίας και την ιδιότητα της απασχόλησης)
  2. Το ωράριο απασχόλησης
  3. Τόπος παροχής του ιδιωτικού έργου
  4. Το συνολικό χρόνο απασχόλησης
 3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης/υπηρεσίας ότι “το έργο του/της ……….…… κλάδου….…… στο σχολείο/Υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου“.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του/της ενδιαφερόμενης που να αναφέρει:
  1. Δεν πρόκειται να αρνηθώ υπερωρίες σε περίπτωση που μου ζητηθούν από το σχολείο / την υπηρεσία μου“.
  2. Στο ιδιωτικό μου έργο δεν εμπλέκονται μαθητές του σχολείου, όπου υπηρετώ” και
  3. Το ιδιωτικό μου έργο θα ασκείται εκτός ωραρίου εργασίας μου“.

Προσοχή:

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται πριν την έναρξη του έργου και της εργασίας.  Επισημαίνεται ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα

Χρήσιμα έντυπα

 • 1. Αίτηση

  Αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 • 2. Υπεύθυνη Δήλωση

  Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη από τον/την ενδιαφερόμενο/νη.

Νομοθετικό πλαίσιο

 • Νόμος 3528/2007

  Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι− κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του 2007