Πιστοποιητικό Εξαετούς ή Εννεαετούς Φοίτησης Σε Ελληνικό Σχολείο

Συνοπτικά...

Το πιστοποιητικό Εξαετούς ή Εννεαετούς Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο, αφορά  αλλοδαπούς μαθητές που έχουν συμπληρώσει κάποιο αριθμό ετών σε Ελληνικά Σχολεία. Πρόκειται για ένα επίσημο έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει συνολικά όλα τα έτη επιτυχούς παρακολούθησης του αλλοδαπού μαθητή, εκδίδεται από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις και προϋποθέσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Αναλυτικά...

Η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την έκδοση του “Πιστοποιητικού εξαετούς ή εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα” για εκείνους τους μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν κατέχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και επιθυμούν να την αποκτήσουν. Προκειμένου να λάβουν αυτό το πιστοποιητικό, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο αίτησης
  Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο στα Ελληνικά και να έχει υπογραφή του αιτούντα/αιτούσας.
 2. Πρωτότυπες βεβαιώσεις φοίτησης από κάθε σχολική μονάδα στην οποία φοίτησε ο/η ενδιαφερόμενος/νη (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λυκειακές Τάξεις), εφόσον τα στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» από τους Διευθυντές των σχολείων.
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου, όπου περιέχεται η φωτογραφία του/της ενδιαφερόμενου/νης μαθητή/τριας με τα ατομικά του/της στοιχεία.
 4. Φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου.
 5. Φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του/της ενδιαφερόμενου μαθητή/τριας.
 6. Φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφραση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 7. Εξουσιοδότηση, εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο ενδιαφερόμενο μαθητή ή από κηδεμόνα του.

Ο φάκελος της αίτησης (μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας:

 • Είτε αυτοπροσώπως τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας
 • Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας μας
 • Είτε με e-mail στο κεντρικό e-mail της Υπηρεσίας μας (mail@naigaiou.pde.sch.gr) μόνο στην περίπτωση όπου δεν απαιτούνται Βεβαιώσεις Φοίτησης, δηλαδή μόνο στην περίπτωση που όλα τα έτη φοίτησης έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο myschool.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω:

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου θα κατατίθενται αιτήσεις από όσους αλλοδαπούς έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από Ελληνικά Σχολεία ΚΑΙ εφόσον το τελευταίο σχολείο βρίσκεται σε κάποιο νησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι μεταφράσεις των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών, θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν γίνει από:

 • τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή
 • την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή
 • από Έλληνα δικηγόρο με πιστοποίηση στη γλώσσα προέλευσης του εγγράφου ή
 • από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μεταφράσεις από απλούς ιδιώτες μεταφραστές δεν θα γίνονται δεκτές.

Αν ο/η αλλοδαπός/ή έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του/της. Στην περίπτωση που η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν αναγράφει το όνομα του παιδιού (καθώς μπορεί την ημερομηνία έκδοσής της να ήταν αβάπτιστο, ή να έχει γίνει κάποια αλλαγή/διόρθωση στα ονόματα), Θα πρέπει να γίνει Επισημειωματική πράξη από το ληξιαρχείο όπου θα φαίνονται τα στοιχεία επικαιροποιημένα.

Πρότυπα έγγραφα

 • 1. Αίτηση

  Αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 • 2. Εξουσιοδότηση

  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από κάποιο άτομο εκ μέρους σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε συμπληρωμένη εξουσιοδότηση.

 • 3. Αίτηση επιστροφής δικαιολογητικού

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω φόρμα αν επιθυμείτε να σας επιστρέψουμε κάποιο πρωτότυπο δικαιολογητικό από το φάκελό σας.

Οδηγίες προς Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων

Στο πληροφοριακό σύστημα myschool ενσωματώθηκε η λειτουργικότητα σχετικά με την Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα. Κάθε μονάδα είναι σε θέση να αναζητήσει οποιονδήποτε αλλοδαπό Μαθητή που υπάρχει στη βάση δεδομένων του myschool και να συμπληρώσει τα έτη φοίτησης του σε αυτή. Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει, κυρίως στο τέλος της ακαδημαϊκή χρονιάς, να ενημερώνουν στο myschool τα στοιχεία φοίτησης για απόκτηση Ιθαγένειας όπως περιγράφονται στον παρακάτω σχετικό οδηγό.

Σχετικά με την αλλαγή στοιχείων στους απολυτήριους τίτλους που έχουν εκδοθεί, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπ΄αρίθμ. Γ2/3875/22-06-2001 εγκύκλιο, ενώ για την αλλαγή στοιχείων πριν την έκδοση απολυτηρίου τίτλου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπ΄αρίθμ. Γ2/3874/22-06-2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Συχνές ερωτήσεις

Πληροφορίες που μπορούν να αποσαφηνίσουν τυχών απορίες

Το παιδί μου είναι γεννημένο στην Ελλάδα όμως δεν έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα έτη φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο. Μπορεί να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Φοίτησης;

Από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα έτη φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο, η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να εκδώσει το Πιστοποιητικό εξαετούς ή εννεαετούς φοίτησης. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον το παιδί είναι γεννημένο στην Ελλάδα και φοιτά κανονικά σε κάποιο Ελληνικό Σχολείο, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης του, τότε μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας, όμως θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Τμήμα Ιθαγένειας) προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία.

Μπορώ να στείλω τον φάκελο της αίτησης με κάποια εταιρεία courier;

Μπορείτε να στείλετε το φάκελο στην Υπηρεσία μας είτε με απλό ταχυδρομείο ή με courier. 

Μπορείτε να μου στείλετε την απάντηση με κάποια εταιρεία courier;

Η υπηρεσία μας απαντάει στις αιτήσεις με συστημένες επιστολές (απλό ταχυδρομείο) δωρεάν. Αν επιθυμείτε να σας το στείλουμε με κάποια εταιρεία courier, θα πρέπει να μας το έχετε επισημάνει μέσα στην αίτησή σας και να μας γράψετε την εταιρεία που επιθυμείτε και ένα τηλέφωνο που θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας όταν το έγγραφο φτάσεις στον τόπο αποστολής. Η αποστολή θα γίνεται με χρέωση του παραλήπτη.

Πόσο καιρό μπορεί να χρειαστεί μέχρι να λάβω απάντηση της αίτησής μου;

Αυτό κυμαίνεται. Εξαρτάται από την εποχή (συνήθως κατά το κλείσιμο και άνοιγμα ενός ακαδημαϊκού έτους υπάρχει μεγαλύτερη εισροή αιτήσεων) και το φόρτο εργασίας του/των  υπαλλήλου/λων που χειρίζονται τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Συνήθως χρειάζεται 10 εργάσιμες ημέρες.

Μπορώ να στείλω την αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά με e-mail;

Αν στην αίτησή σας έχετε συμπεριλάβει Βεβαιώσεις Φοίτησης Σχολείων θα πρέπει να μας τα στείλετε όλα τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς καθώς τις βεβαιώσεις φοίτησης θα πρέπει να τις έχουμε σε πρωτότυπη μορφή (με την υπογραφή του Δ/ντή και τη σφραγίδα του Σχολείου). 

Αν στην αίτησή σας δεν έχετε συμπεριλάβει Βεβαιώσεις Φοίτησης (δηλαδή, αν όλα τα χρόνια φοίτησής σας έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο myschool), τότε μπορείτε να μας στείλετε e-mail με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αίτηση και δικαιολογητικά) συμπληρωμένα αφού πρώτα τα έχετε σκανάρει.  

Χρειάζεται να πληρώσω κάποιο παράβολο για να αποκτήσω το Πιστοποιητικό Εξαετούς ή Εννιαετούς Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο.

Όχι. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εξαετούς ή Εννεαετούς φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο δεν απαιτείται να πληρώσετε κανένα παράβολο στην Υπηρεσία μας. 

 

Ποια από τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα;

Τα μόνα δικαιολογητικά που πρέπει να είναι πρωτότυπα είναι οι Βεβαιώσεις Φοίτησης (που θα πρέπει να μας προσκομίσετε στην περίπτωση που τα χρόνια φοίτησής σας δεν έχουν περαστεί ηλεκτρονικά στο myschool). Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να είναι φωτοτυπίες.

 

Κατά λάθος έστειλα κάποιο πρωτότυπο δικαιολογητικό (πχ. πιστοποιητικό γέννησης, μετάφραση διαβατηρίου κ.α.) μαζί με την αίτησή μου. Πως μπορώ να το πάρω πίσω;

Τα μόνα δικαιολογητικά που χρειάζεται η Υπηρεσία μας σε πρωτότυπη έντυπη μορφή είναι οι Βεβαιώσεις Φοίτησης, οπότε αυτές δεν μπορούμε να σας τις επιστρέψουμε. Οποιοδήποτε άλλο πρωτότυπο έγγραφο μας έχετε στείλει, μπορούμε να σας το επιστρέψουμε, έπειτα από αίτηση που θα μας κάνετε. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έγγραφο και να μας το στείλετε συμπληρωμένο ταχυδρομικώς ή με e-mail στην υπηρεσία μας.