Δήλωση προτίμησης προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν προσληφθεί ως προσωρινοί  αναπληρωτές  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)  να  υποβάλουν αίτηση δήλωση προτιμήσεων για την πρόσληψή τους στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης,όλα τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που διατίθενται προς κάλυψη στην περιοχή τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με βάση τον αξιολογικό πίνακα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας.

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την  Παρασκευή 27 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 (αποκλειστική προθεσμία) 

Η συνημμένη αίτηση-δήλωση προτίμησης πρέπει να αποσταλεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@naigaiou.pde.sch.gr, αφού πρώτα συμπληρωθεί και  υπογραφεί μαζί με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο/η υποψήφιος/α τοποθετείται τελευταίος/α τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).