ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 25-07-2021 και κατάρτισε προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις θέσεις με θητεία των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 27-7-2022 και ώρα 00:00 έως και την Παρασκευή 29-7-2022 και ώρα 15:00.