Εγκρίσεις Μετακινήσεων

Συνοπτικά...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου ελέγχει και εγκρίνει την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της μετακίνησης των  Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), των μελών της παιδαγωγικής ομάδας των Κ.Ε.Α. καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των μονάδων και υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο.

 

Για την έγκριση της μετακίνησης απαιτείται:

Αίτηση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου μέσω του αντίστοιχου προϊσταμένου με θετική ή αρνητική εισήγηση,  το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνηση. Η προθεσμία αυτή έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκριση της δαπάνης από την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.

Υπενθυμίζουμε:

Τα αιτήματα που αποστέλλονται  στην υπηρεσία μας   θα πρέπει να ελέγχονται απαραίτητα από τους Προϊσταμένους των μετακινούμενων ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές ανακοινοποιήσεις οι οποίες δυσχεραίνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Πρότυπα έγγραφα

 • 1. Έντυπο έγκρισης μετακίνησης

  Έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 • 2. Υπεύθυνη Δήλωση

  Υ.Δ. ότι δεν έγινε χρήση του μεταφορικού ισοδύναμου, με υπογραφή από το πρακτορείο κατά την έκδοση των εισιτηρίων.

 • 3. Προϋποθέσεις δαπανών

  Καθορισμός των προϋποθέσεων και του ύψους των δαπανών για τις μετακινήσεις εκτός έδρας.

 • 4. ΦΕΚ 94/Α/2015

  ΦΕΚ 94/Α/2015 Κεφάλαιο: Β - Μετακινήσεις Εσωτερικού