Κυρωμένοι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και πρόσκληση δήλωσης προτίμησης

Αναρτάται η απόφαση κύρωσης των τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και  Πειραματικών Σχολείων.

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στον ιστότοπο  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,  ήτοι στις 10-11 Απριλίου 2023 (Μ. Δευτέρα – Μ. Τρίτη) και ώρα 11.59.

 Η δήλωση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων.  

Υποψήφιοι που δε θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης, διαγράφονται από τον τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών.

Συνημμένα:

  1. Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
  2. Πρόσκληση δήλωσης σχολικών μονάδων με σειρά προτίμησης