Προθεσμία – Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2023-2024

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατάρτισαν τους πίνακες δεκτών υποψηφίων με ονοματεπώνυμο και αλφαβητική σειρά και μη δεκτών υποψηφίων με τους κωδικούς της αίτησής τους κατ’ αύξουσα σειρά και την αιτιολογία της απόρριψής τους, όπως επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία.

Οι υποψήφιοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων, σε αποκλειστική προθεσμία μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης των ως άνω πινάκων, ήτοι μέχρι την Τρίτη 22-08-2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων.