Προκηρύξεις

Αναμορφωμένος  Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως ε) της παρ. 5, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), κατόπιν εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εντός …

Αναμορφωμένος  Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Αναπροσαρμοσμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής  για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/ντριών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε, την Πέμπτη 02-03-2023, και κατάρτισε, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, τους αναπροσαρμοσμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/ντριών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί/ές  υποψήφιοι/ες, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά …

Αναπροσαρμοσμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής  για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/ντριών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά φθίνουσα σειρά μορίων Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Η πρόσκληση εδώ Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΔΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΔΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Η πρόσκληση Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου