Προθεσμία – Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2023-2024

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατάρτισαν  προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών, με τους κωδικούς της αίτησής τους, ανά κλάδο και ειδικότητα, για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2023-2024, όπως επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία.

Οι υποψήφιοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των ως άνω πινάκων μοριοδότησης, σε αποκλειστική προθεσμία μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 24-08-2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων.