Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου κατά φθίνουσα σειρά και ανά Δ/νση Εκπ/σης μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της συνέντευξης.

(Προσοχή οι Πίνακες περιλαμβάνονται σ’ ένα βιβλίο εργασίας EXCEL σε 4 ξεχωριστά φύλλα εργασίας για κάθε Διεύθυνση)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Οι Υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ενστάσεις από 20-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 22-01-2016 στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου. Η κατάθεση της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά με αποστολή e-mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@naigaiou.pde.sch.gr με παράλληλη αποστολή φαξ στο τηλεομοιότυπο (FAX): 2281079635.