Πίνακας κατάταξης συμμετεχόντων μαθητών του διαγωνισμού EUROSCOLA Απρίλιος 2016

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων και των ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών του διαγωνισμού EUROSCOLA Απριλίου 2016 των αντίστοιχων επιτροπών, οι οποίες ορίστηκαν με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις μας, καθώς και τους γενικούς βαθμούς προαγωγής όπως προκύπτουν από τους ελέγχους προόδου των συμμετεχόντων μαθητών, συντάχθηκε το Πρακτικό καταγραφής και άθροισης των βαθμολογιών, σύμφωνα με το οποίο σας γνωστοποιούμε τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων μαθητών του διαγωνισμού Euroscola Απριλίου 2016, κατά σειρά κατάταξης.

Πίνακας κατάταξης συμμετεχόντων μαθητών του διαγωνισμού EUROSCOLA Απρίλιος 2016