Οδηγός του νέου προγράμματος Erasmus+ 2021 – 2027

Στις 25-03-2021 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Οδηγός του νέου προγράμματος ERASMUS+ 2021 – 2027. Το νέο πρόγραμμα θα είναι πιο «περιεκτικό» δίνοντας περισσότερες και ίσες ευκαιρίες για ανθρώπους κάθε ηλικίας, κουλτούρας, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης,  πιο «ψηφιακό» σύμφωνα με το «Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)» και πιο «πράσινο» σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την νέα προγραμματική περίοδο είναι 26,2 δισ. €  

Την ίδια ημέρα εκδόθηκαν και η «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021 — EAC/A01/2021- Πρόγραμμα Erasmus+ (2021/C 103/11)» στην οποία ορίζονται και οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων.    

Το ΙΚΥ με την με αριθ. πρωτ. 28159/Η1/10-03-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 1009/τ. Β/16-03-2021) ορίστηκε εκ νέου ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού́ Προγράμματος Erasmus+, για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους: 

Θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και ενημερωτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του νέου Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. 

Υπενθυμίζουμε ότι στην πλατφόρμα «School Education Gateway» – Erasmus+ Opportunities  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 

  • τις δυνατότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος, 
  • την εξεύρεση εταίρων για την υλοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας (Mobility Opportunities) ή την σύναψη Στρατηγικών Συμπράξεων και 
  • κατάλογος προγραμμάτων on-site και online.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους: