Δελτίο Τύπου – Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εποχικού προσωπικού