Προθεσμία – Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης Των Δεκτών Υποψηφίων Στη Διαδικασία Επιλογής για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/ντριών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε την Πέμπτη 02-02-2023 και κατάρτισε, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, προσωρινούς πίνακες αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/ντριών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί/ές  υποψήφιοι/ες, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:05  έως την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες