Πίνακες κατανομής και τηλε-εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου 2023Β

Επικαιροποιημένος πίνακας με την κατανομή του αριθμού των υποψηφίων και του αριθμού των αξιολογητών προφορικού λόγου ανά Εξεταστικό Κέντρο ανά γλώσσα και επίπεδο, και πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε-εξετάσεις, καθώς και τις ώρες εξέτασης των υποψηφίων