Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Νότιο Αιγαίο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 19-07-2018 και κατάρτισε προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων

(Οι πίνακες περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο εργασίας excel  σε 15 ξεχωριστά φύλλα εργασίας ανά κλάδο επιλογής)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης από 20-07-2018 έως και 25-07-2018 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr ή με τηλεομοιοτυπία στο φαξ: 2281079635.