Αποφάσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ – Β’ φάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναπληρωτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις αποφάσεις πρόσληψης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου, θα πρέπει να παρουσιαστούν, από την Δευτέρα 14-10-2019 έως και τη Παρασκευή 18-10-2019, και ώρες 9:00 – 14:00,  στην ΠΔΕ Ν Αιγαίου, Ομήρου 15 και Εστίας 2 Σύρος, για να γίνει η πρόσληψη.

  Οι  αναπληρωτές που τοποθετούνται σε δομές ΣΜΕΑΕ και Γενικής Εκπαίδευσης των Κυκλάδων θα πρέπει να παρουσιαστούν στη ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου και την ίδια ημέρα θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων που ανήκει η Σχολική Μονάδα.

Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στα ΚΕΣΥ Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να παρουσιαστούν στη ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου  για την πρόσληψη τους. 

 Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε δομές ΣΜΕΑΕ και Γενικής Εκπαίδευσης των Δωδεκανήσων  προς διευκόλυνσή τους  θα πρέπει να παρουσιαστούν μόνο    στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου που ανήκει η Σχολική Μονάδα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες) είναι τα κάτωθι:

 • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 • Μεταπτυχιακό ή /και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) · Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Ταυτότητα · Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)
 • Ιατρικές γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα.