ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2019-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναπληρωτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις αποφάσεις πρόσληψης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου, θα πρέπει να παρουσιαστούν, από την Παρασκευή 25-10-2019 έως και τη Πέμπτη 31-10-2019, και ώρες 9:00 – 14:00,  στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου, Ομήρου 15 και Εστίας 2 Σύρος, για να γίνει η πρόσληψη.

  Οι  αναπληρωτές που τοποθετούνται σε δομές ΣΜΕΑΕ και γενικής Εκπαίδευσης των Κυκλάδων θα πρέπει να παρουσιαστούν στη ΠΔΕ Ν Αιγαίου και την ίδια ημέρα θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων που ανήκει η Σχολική Μονάδα.

Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στα ΚΕΣΥ Ν Αιγαίου θα πρέπει να παρουσιαστούν στη ΠΔΕ Ν Αιγαίου  για την πρόσληψη τους. 

 Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε δομές ΣΜΕΑΕ και γενικής Εκπαίδευσης των Δωδεκανήσων  προς διευκόλυνσή τους  θα πρέπει να παρουσιαστούν μόνο    στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου που ανήκει η Σχολική Μονάδα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες) είναι τα κάτωθι:

 · Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

· Μεταπτυχιακό ή /και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)

· Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) · Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)

· Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)

 · Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

· Ταυτότητα · Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζας

· Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

· Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ

· Πιστοποιητικό Στρατολογίας

· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

· Ιατρικές γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα.