Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών και επιτηρητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).