Ανακοίνωση – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Α) για τη θέση του συντονιστή της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και Β) για τη θέση Υπευθύνου Μαθητείας Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σήμερα Τρίτη 11/07/2023, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων,  αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για:

α) Τη θέση του Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και

β) Τη θέση του Υπευθύνου Μαθητείας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 41362/Κ5/07-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΑΙΘΑ.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της Εμπειρίας σε Θέματα Εφαρμογής Τάξης Μαθητείας, της Διοικητικής-Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας, των Άλλων Τίτλων Σπουδών – Επιμορφώσεων και Νέες Τεχνολογίες, υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από την Τετάρτη 12-07-2023 έως και την Παρασκευή  14-07-2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@naigaiou.pde.sch.gr