Προθεσμία – Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά  Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 11-07-2023, και κατάρτισε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κατ’ αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, με τον κωδικό της αίτησής τους κατ’ αύξουσα σειρά και την αιτιολογία απόρριψης, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο Excel.

Οι υποψήφιοι, μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα των μη δεκτών υποψηφίων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του, ήτοι από την Τετάρτη 12-7-2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 14-7- 2023 και ώρα 15:00.