Προθεσμία – Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε τη Δευτέρα 17-07-2023 και κατάρτισε προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κατά κλάδο και κωδικό αίτησης κατά αύξουσα σειρά, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο Excel.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ.,μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 19-07-2023 και ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 21-07-2023 και ώρα 23:59.

ΠΕΠΠΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ