2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με διεθνή συμμετοχή
για τα συνεργατικά προγράμματα
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα»

Πάτρα 13, 14, 15 Νοεμβρίου 2015