Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση “Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακουλούθησης Αλλοδαπού Μαθητή σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα”

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή

Δικαιολογητικά και υπόδειγμα αίτησης