Ειδική Αγωγή

Συνοπτικά...

Σκοπός της ειδικής αγωγής είναι η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση παρέχοντας τους όλες τις ευκαιρίες για ισότιμη εκπαίδευση προκειμένου να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους στο μέγιστο βαθμό και η ένταξη τους στο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο όπως και η εξάλειψη της περιθωριοποίησης και απομόνωσής τους αποτελεί προτεραιότητα.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 παρατείνεται η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), σχολικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 131408/Ε4/24-8-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-08-2019).

 

 • Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ (2019-2020)

  Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με την Ειδική Αγωγή

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 04/08/2022 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Δ.Ε. για …

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Γ1) της  Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ …

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 91767/Ε4/22-7-2022  (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23-7-2022 – ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της αριθμ. 92137/Ε1/25-7-2022 (ΑΔΑ: 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1) Εγκυκλίου της …

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) της  Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ …

Αναλυτικά...

Με βάση τον Νόμο 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με ή χωρίς αναπηρία και μέσα από αυτή γίνεται μια προσπάθεια το κάθε παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά παραγωγικό μέλος της.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της απαιτούνται:

 1. ειδικές διαγνωστικές, ιατρικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
 2. ειδικά προγράμματα
 3. ειδικούς χώρους
 4. ειδικά όργανα και μέσα καθώς και ειδικές τεχνικές διδασκαλίας.

Ενέργειες που γίνονται για την φοίτηση των μαθητών, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

 • Στην σχολική τάξη του γενικού σχολείου με  υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή με παράλληλη υποστήριξη από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.
 • Σε ειδικά οργανωμένα Τμήματα Ένταξης τα οποία λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
 • Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
 • Σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ).
 • Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως τμήματα άλλων σχολείων σε διάφορα ιδρύματα όπως  κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων κ.α.   
 • Με διδασκαλία στο σπίτι.

Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας με πρόσκληση / προκήρυξη προσλαμβάνει αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  και Εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, για να καλύψει τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, Γενικής Παιδείας και των ΚΕΣΥ, μέσω των εξής προγραμμάτων:   

 1. Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020 με ΟΠΣ 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6,8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 2. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ΟΠΣ 5047082, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6,8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ΟΠΣ 5031892, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6,8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 4. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2019-2020 με ΟΠΣ 5047065. στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6,8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 5. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ΟΠΣ 5030982 στο Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ». στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».
 6. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019-2020 με ΟΠΣ 2014ΣΕ04700000.

Η διαδικασία για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό  Βοηθητικό  Προσωπικό γίνεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τους Εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

ΦΕΚ Ειδικής Αγωγής

Καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ και ΕΒΠ

 • ΦΕΚ 3032/Β/2017

  Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ23 και ΠΕ30 σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ

 • ΦΕΚ 2038/2018

  Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 και ΔΕ01 (ΕΒΠ) σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ

 • ΦΕΚ 1585/2018

  Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ

 • 40493/9-3-2017

  Εγκύκλιος για τα καθήκοντα Σχολικών Βοηθών ΣΜΕΑΕ